Art-Photo
Info

Chinese Spring Festival Gala 2009 : Music & Dance. Presented by Canada-China Art Association. Performed by China Performing Broadcasting Art Troupe. National Arts Centre, Ottawa 2009.

Group Dance: Harvest; Che Xi, Ye Jianjun, etc

Vocal Solo: Reed Catkins; Yue Lu, Soloist

Black Steed Group: Warriors; Jin Feng, Shu Riga, Wu Rigexilatu, Zhang Xiaosuo, Xi Linbaoliri, A Latengburigede

Chinese Instruments Ensemble: “Dancing under the Moon”; China Broadcasting Chinese Orchestra

Solo Dance: Fan Dance; Diao Wen

Painting & Calligraphy with Music; Xu Zhan, Liu Cunhui, Liu Shaoying

Drama Opera: Monkey King; Zhang Jinlai

Acrobat: Rolling Hoops; Chen Long, Wang Fei

Group Dance: Charming Huadan; Huang Yunrong, Tian maomao, etc

Erhu: Jiang Kemei, Violin: David, Banhu: Jiang Kemei, Stewart, Ottawa Symphony Orchestra, Music Director: David L. Currie, Concerto Master: David Stewart

Chinese Spring Festival Gala 2009

art-photo.ca Instagram art-photo.ca facebook feed